Dhammalives สถานีวิทยุ ธรรมะไลฟ์ เสียงธรรมนำชีวิต

 

   

ค้นหา
ดู: 3818|ตอบ: 0
go

พระสาสนโสภณ (พิจิตร ฐิตวณฺโณ)วัดโสมนัสวิหาร ราชวรวิหาร

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

โพสต์เมื่อ 2012-3-3 05:13 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย dhammalives เมื่อ 2012-3-3 05:14


พระสาสนโสภณ (พิจิตร ฐิตวณฺโณ).jpg

๗. พระสาสนโสภณ (พิจิตร ฐิตวณฺโณ)

ชาติภูมิ    
      
พระสาสนโสภณ นามเดิมว่า พิจิตร ถาวรสุวรรณ เป็นบุตรคนโต ในจำนวนบุตร ๙ คน ของนายแก้ว และนางโผ้เลี่ยน ถาวรสุวรรณ เกิดเมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๔๗๙ ณ หมู่บ้านพังขาม อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา เมื่ออายุได้ ๕-๗ ขวบ บิดามารดาได้ย้ายไปทำงานที่อื่น จึงได้ อยู่ในความอุปการะของยาย คือ นางชุม แจ่มใส เมื่ออายุย่างเข้า ๘ ขวบได้ย้ายตามบิดามารดา ไปอยู่ ณ บ้านดอนคัน เพื่อเข้าเรียนในชั้นประถมศึกษา ที่ โรงเรียนลือสิทธิ์วิทยา วัดธรรมประดิษฐ์ จนจบการ ศึกษาและได้ช่วยบิดามารดาทำงานอยู่ที่บ้านจนอายุได้ ๑๕ ปี จึงขออนุญาต บรรพชา แต่มารดาบิดาไม่อนุญาต จึงขอผลัดไว้อีก ๓ ปี ในระหว่างที่รอ ๓ ปี ก็ได้ช่วยบิดามารดาทำงานอย่างขยันขันแข็ง และเตรียมตัวใน การบรรพชาอย่างจริงจัง เมื่อมีเวลาว่างก็ไปอยู่ที่วัดธรรมประดิษฐ์เพื่อเป็น การฝึกข้อวัตรปฏิบัติในปี พ.ศ. ๒๔๙๖  เมื่ออายุได้ ๑๗ ปี
ก็ได้รับอนุญาต ให้บรรพชาได้ โดยท่านเจ้าคุณพระอุดมศีลคุณ (เริ่ม นนฺทิโย) วัดบุรณศิริมาตุยาราม ผู้เป็นหลวงอา ในสมัยที่เป็นพระครูปลัดเถรธรรมวัฒน์ ได้นำไปฝากให้บวชที่วัดโสมนัสวิหาร โดย ถวายตัวเป็นศิษย์ของพระวินัยวงศ์เทวี (พวง ธมฺมธโร ป.ธ. ๕) ได้บรรพชาเป็นสามเณรเมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๖ โดยสมเด็จพระวันรัต (จับ ฐิตธมฺโม ป.ธ. ๙) และได้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนจนสอบได้เปรียญ ๓ ประโยค ตั้งแต่เป็นสามเณร เมื่ออายุได้ ๒๐ ปีบริบูรณ์ จึงได้อุปสมบท ณ วัดโสมนัสวิหาร เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๔๙๙ โดย มีสมเด็จพระวันรัต(จับ ฐิตธมฺโม ป.ธ. ๙ )ในสมัยที่ยังเป็นพระอมรมุนี พระราชาคณะชั้นเทพ เจ้าอาวาสวัดโสมนัสวิหาร เป็นพระอุปัชฌาย์

การศึกษา

            
พ.ศ. ๒๔๙๙ สอบได้ ป.ธ. ๓ และ นักธรรมชั้นเอก
             พ.ศ. ๒๕๐๐ สอบได้ป.ธ. ๔ และท่องปาฏิโมกข์ได้
             พ.ศ. ๒๕๐๑ สอบได้ ป.ธ. ๕
             พ.ศ. ๒๕๐๓ สอบได้ ป.ธ. ๖
             พ.ศ. ๒๕๐๕ สอบได้ ป.ธ. ๗
             พ.ศ. ๒๕๐๙  สอบได้ ป.ธ. ๘ และจบปริญญาตรีศาสนศาสตร์บัณฑิต(ศน.บ.)เกียรตินิยมอันดับ ๒ จากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
             พ.ศ. ๒๕๑๑ได้รับประกาศนียบัตรชั้นสูง จากสำนักฝึกอบรมพระธรรมฑูตไปต่างประเทศ (พ.ธ.ต.)
             พ.ศ. ๒๕๑๒ สอบชิงทุนการศึกษาของสภามหามกุฏราชวิทยาลัย เพื่อไปศึกษาปริญญาโท ในประเทศอินเดีย และได้ทุนศึกษาขั้นปริญญาโท สาขา วรรณคดีสันสกฤต แล้วได้เดินทางไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยพาราณาสี (B.H.U.) เมืองพาราณาสี รัฐอุตตรประเทศ ประเทศอินเดีย เป็นเวลา ๒ ปี และได้ ศึกษาภาษาฮินดี จนสามารถพูดภาษาฮินดีได้
             พ.ศ. ๒๕๑๔ สอบได้ปริญญาโท (M.A.) ทางวรรณคดีสันสกฤต และสอบได้อนุปริญญาทางภาษาฮินดี (Dip. in Hindi) จากมหาวิทยาลัยพาราณาสี ประเทศอินเดีย
              พ.ศ. ๒๕๑๗ สอบได้ ป.ธ. ๙

เป็นเจ้าอาวาสองค์ที่ ๗ ของวัดโสมนัสวิหาร

มาจนกระทั่งได้สมเด็จพระวันรัต (จับ ฐิตธมฺมเถระ) มรณภาพลงเมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๙ สิริรวมอายุได้ ๙๐ ปี พระสาสนโสภณก็ได้ครองวัดสืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน.


สมณศักดิ์

             พระมหาพิจิตร ฐิตวณฺโณ มีอายุได้ ๔๐ ปี ก็ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ "พระศรีวิสุทธิกวี" ในวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๙
             ในวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๑ ได้รับเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่ "พระราชวิสุทธิกวี"
             วันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ ได้รับเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นราชาคณะชั้นเทพที่ "พระเทพวิสุทธิกวี"
             วันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ ได้รับเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นราชาคณะชั้นธรรมที่ "พระธรรมวิสุทธิกวี"
              วันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้รับเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นราชาคณะชั้นหิรัญญบัตรที่ "พระสาสนโสภณ"

ตำแหน่งหน้าที่

             พระสาสนโสภณได้รับตำแหน่งหลายตำแหน่งในพระศาสนามาตามลำดับ คือ เจ้า อาวาสวัดโสมนัสวิหาร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย และ เจ้าคณะภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธรรมยุต) ในภาคใต้ทั้งหมด

งานพิเศษ

             ๑. ได้เขียนหนังสือพระพุทธศาสนาออกมาแล้ว ๖๓ เรื่อง แต่มอบให้มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยลัยพิมพ์ออกเผยแพร่ ขณะนี้ ๒๐ เรื่อง
             ๒. เป็นอาจารย์สอนกัมมัฏฐานประจำวัดโสมนัสวิหาร และมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เปิดสอนกรรมฐานให้แก่ภิกษุสามเณรและ ประชาชนทั่วไป ทั้งในและต่างประเทศ โดยมีประสบการณ์การสอนกัมมัฏฐานเป็นเวลากว่า ๒๐ ปี
             ๓. เป็นวิทยากรบรรยายวิชาการทางพระพุทธศาสนาตามสถาบันและสถานที่ต่างๆ ทั้งในกรุงเทพ และต่างจังหวัด
             ๔. มีประสบการณ์จากการเดินทางไปดูงานพระศาสนาในต่างประเทศมากกว่า ๒๐ ประเทศ
             ๕. เป็นอาจารย์บรรยายวิชาการทางพระพุทธศาสนาใน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยทั้งระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท.คุณต้องเข้าสู่ระบบก่อนจึงจะสามารถตอบกลับ เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

dhammalives!

GMT+8, 2020-8-5 17:51 , Processed in 0.035216 second(s), 13 queries .

Powered by Discuz! X1.5 This website Design by Thaigraph.com

© 2001-2010 Comsenz Inc. Thai Language by DiscuzThai! Team.